Heusden & Altena

Privacy- en Webreglement

Algemeen

De Algemeen Verordering Gegeven Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy- en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. 

Dierenartsenpraktijk

Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v., Heesbeensweg 1, 5158 NK Heesbeen, KVK-nummer 74390619, is een eerstelijns praktijk voor Gezelschapsdieren, Landbouwhuisdieren en Paarden. Onze missie is het bieden van uitstekende diergeneeskundige zorg voor zowel Gezelschapsdieren als Landbouwhuisdieren en Paarden, waarbij laagdrempeligheid, klantvriendelijkheid, persoonlijke zorg en een realistische kijk voorop staan.

In onze dierenartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw gezelschapsdier, landbouwhuisdier of paard medisch goed te kunnen behandelen. Tevens is dit nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van diensten en/of aanbiedingen waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Wij verwerken ook gegevens van u als u zich op onze website aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Tot slot kunnen wij uw gegevens gebruiken om onze diensten en service te verbeteren door u bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken te sturen.

Plichten van de dierenartsenpraktijk

Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v. is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  1. voor zorgverlening aan uw (huis)dier;
  2. voor doelmatig beheer en beleid;
  3. voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen Dierenkliniek Heusden & Altena hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn 5 jaar (na de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v.. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of een curator/mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U dient er rekening mee te houden, dat medische gegevens ingevolge de wet maximaal vijf jaar bewaard worden. Als u het formulier zo volledig mogelijk invult, helpt u ons bij het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v. is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een door u gemachtigde, op te (laten) halen, dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Dierenkliniek Heusden & Altena b.v. hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt onder ander in dat de medewerker van de praktijk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen (indien noodzakelijk) mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist).

Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van de volgende externe dienstverleners om onze diensten mogelijk te maken:

 • Mailchimp: voor het aanmelden van nieuwbrieven en het versturen van e-mails (nieuwsbrieven)
 • Google Analytics: webanalyse-service die wordt aangeboden door Google
 • Praktijkmanagementsysteem (Viva): hierin maakt de praktijk afspraken en worden medische gegevens van uw dier bewaard.
 • Uw gegevens kunnen worden gedeeld tussen de verschillende vestigingen van Dierenartsenpraktijk Heusden en Altena b.v. (Heesbeen, Woudrichem en Vlijmen) om analyses of vergelijkingen uit te voeren op organisatieniveau. Deze bevatten geen tot uw persoon herleidbare gegevens.
 • Sharepoint: dit is onze e-mail en cloud leverancier
 • Mazars: financiële verwerking van de administratie
 • Zorgverzekeraars: voor verstrekken van gegevens die nodig zijn voor de polis die door de eigenaar is afgesloten.
 • Raad van Beheer: gezondheidsonderzoeken voor rashonden
 • Laboratoriumonderzoeken bij Universiteit Utrecht of IDEXX VetMedLab
 • Laboratoria: Laboklin: uitslagen en gezondheid statussen.
 • Faculteit Diergeneeskunde/Buitenpraktijk
 • Indien u wilt worden doorverwezen naar een verwijskliniek, dan zullen we op uw verzoek het patiëntendossier met de betreffende kliniek delen.
 • Vectis: portal voor de registratie van medicijngebruik
 • Medirund: centrale databank voor de registratie van medicijngebruik
 • Inforund: regostratoe vam de één-op-één contracten
 • Crematorium SHCN: bij overlijden (huis)dier bij wens tot cremeren.

Overdracht van uw dossier

Als u een andere dierenartsenpraktijk kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw (huis)dier. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de oude dierenarts het dossier overdraagt aan de nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk nadat u om overdracht heeft gevraagd, maar in ieder geval binnen 30 dagen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw (huis)dier? Dan gaat uw dierenarts hierover graag met u in gesprek.

 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Dierenartsen Praktijk Heusden & Altena b.v. uw verzoek of klacht niet naar behoren afhandelt (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Auteursrechten, handelsmerken en gebruiksvoorwaarden

De inhoud van www.heusdenenaltena.nl staat onder auteursrecht en is eigendom van Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v.. Het is niet toegestaan om het logo bij te snijden, de kleur aan te passen of op wat voor manier ook te wijzigen. Alle handelsmerken, logo’s, symbolen, foto’s en andere karakteristieken, zijn eigendom van Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v., tenzij anders aangegeven.

Alle afbeeldingen mogen gebruikt en gepubliceerd worden voor artikelen en interviews, waarbij  Dierenartstenpraktijk Heusden & Altena b.v. betrokken is, of waar naar verwezen wordt. Copyright “Auteursrecht Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v.” dient altijd vermeld te worden in de publicatie.

Het is toegestaan om de gepubliceerde documenten op de website te kopiëren, printen en/of te verspreiden, tenzij anders vermeld, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het is voor eigen, niet commercieel gebruik;
 • Het wordt voor puur informatieve doelstellingen gebruikt;
 • Er wordt een verwijzing naar Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v. gemaakt.

Het is niet toegestaan om informatie op de site aan te passen, te gebruiken of over te brengen voor commercieel gebruik. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van materialen van de website van Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v. kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Informatiebeleid

Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v. is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe op indirecte schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud ervan.

Andere sites

De site van Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v. kan links naar site van derden bevatten. Dergelijke links worden verstrekt om de bezoeker te helpen en is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid van informatie op uw privacy op dergelijke websites.

Privacybeleid

Er zijn geen foto’s van eigenaren van dieren gepubliceerd zonder de (schriftelijke) toestemming van de eigenaar van het dier. Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v. hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en verzamelt of verwerkt geen gegevens tenzij de betrokkenen deze vrijwillig indienen. Hiermee wordt voldaan aan de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op het gebruik en de verzameling van gegevens.

User-Generated Content (UGC)-beleid

Als gebruiker van de website van Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena (www.heusdenenaltena.nl) gaat u ermee akkoord wat u schrijft, wordt gepubliceerd en daarmee door andere gebruikers gelezen kan worden. Berichten en opmerkingen worden niet vooraf gemodereerd door Dierenartsenpraktijk Heusden & Altena b.v.. Als gebruiker van onze site bent u wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en opmerkingen die u zelf plaatst.

Wij zijn gemachtigd om inhoud die door derden wordt gepubliceerd wanneer de inhoud ongepast is. Deze inhoud bevat dan racistische berichten, anti-etnische groepen, pornografie, bedreigingen of belediging/veroordeling van mensen, geweld of crimineel gedrag. We vragen ook om onze gebruikers om agressieve taal te vermijden in de vorm van scheld woorden, omdat deze vaak als beledigend worden ervaren. Tevens zullen berichten worden verwijderd wanneer ze duidelijk niet relevant zijn voor de site of de context waarin ze geplaatst zijn.